Notulen Nobisaovend 7 april 2023

Notulen Nobis-aovend 7 april 2023
Aanwezig 77 buurtgenoten

  1. Openingswoord
    “Avond-voorzitter” Rudy Neessen opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom en geweldig dat er zich weer zoveel buurtgenoten hebben opgegeven en aanwezig zijn. Hij zit deze avond de vergadering voor, aangezien we nog steeds geen voorzitter hebben. Hij vraagt of iemand wellicht interesse heeft in deze functie, of in een bestuursfunctie en dat diegene zich mag melden bij het bestuur. Hij stelt Dj Kees voor, die na deze vergadering de avond met muziek zal vervullen.

  2. Notulen ledenvergadering 15 april 2022
De notulen van 2022 zijn goedgekeurd.

3. Financieel jaarverslag 2022
Penningmeester Rudy neemt de financiën van 2022 door. We sluiten het jaar                        2021 af met een negatief saldo van 600 euro. Dit verlies komt doordat we in                          2022 wat extra’s gedaan hebben voor onze buurtgenoten, na de corona jaren.                        Zoals bijvoorbeeld; Geen bijdrage snertwandeling, kleinere bijdrage 55+                                uitstapje. Ook is de bestuursavond een wat duurdere kostenpost dan normaal.                      Dit omdat bestuur met 20 personen was en al drie jaar geen bestuursavond                          heeft gehad. Een grote inkomstenbron is de Spek de kas actie van de Jumbo,                        waar we erg blij mee zijn. Een applaus volgt voor het organisatie-comité hiervan.
De kascontrole werd dit jaar gedaan door Germie Houwen en Joep Janssen.                          Alles was in orde. Joep wordt in 2023 vervangen door Maria Ris.

4. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn:
– Jacq Stemkens
– Monique de Bruijn
– Henriette op het Veld
Jacq is herkiesbaar en de vergadering stemt hiermee in door een applaus te                          geven. Monique en Henriëtte zijn niet herkiesbaar. Ze worden door Rudy                              hartelijk  bedankt voor de tijd die ze in het bestuur en de vereniging gestoken                        hebben. Ook hier klinkt een applaus.

Anne-Marie Peters wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. Ook hier stemt de                     vergadering mee in door middel van een applaus voor Anne-Marie.

5. Mededelingen
– Ook buurtvereniging Nobis gaat verduurzamen en gaat daarom per 1 januari                        2024  op digitale berichtgeving over. Wie nog graag een “fysieke” folder in de                        bus heeft kan dit aangeven door een berichtje te sturen naar                                                      nobisbv@gmail.com of door op een andere manier met een van de                                            bestuursleden contact op te nemen. Alle berichtgeving gaat nu ook al via onze                      website www.bvnobis.nl en via onze Facebookpagina en Instagram. Later dit                        jaar  zal hier via een flyer nog verdere communicatie over zijn.
– Heeft iemand ideeën voor het 55+ uitstapje, laat dit dan even weten aan Louis                      Steeghs of door een berichtje te sturen naar nobisbv@gmail.com

6. Rondvraag
Wil Anne-Marie zich nog een keer laten zien, we konden haar niet goed zien.                        Anne-Marie gaat even op een kruk staan zodat iedereen haar kan zien.

7. Sluiting
Rudy sluit de vergadering, maar niet voordat hij enkele sponsoren heeft bedankt                  die prijzen hebben gesponsord voor de tombola die na de vergadering plaats                        vindt. Het zijn er veel dit jaar en onze dank is dan ook groot.
Zijn er leden die interesse hebben om in het bestuur te komen, zijn ze van harte welkom! Geïnteresseerden kunnen zich melden bij iemand van het bestuur.
Dank aan iedereen voor hun aanwezigheid en een heel fijne avond gewenst.

Dank aan notulist:
Monique de Bruijn