Notulen Nobisaovend 12 januari 2024

Notulen Nobis-aovend / Jaarvergadering

Datum: 12 januari 2024
Plaats: Tinus
Aanwezig: 70 buurtgenoten

 1. Openingswoord
  “Avond-voorzitter” Sietske Beeks opent de vergadering. Ze heet iedereen van harte welkom en bedankt iedereen voor de komst. Zij zit deze avond de vergadering voor omdat we nog steeds geen voorzitter hebben.
 2. Notule ledenvergadering 7 april 2023
  Op de notule van 2023 zijn geen opmerkingen en is bij deze goedgekeurd.
 3. Financieel verslag 2023
  Penningmeester Rudy Neessen verteld dat het financiële verslag op de tafels te vinden is, hij neemt de financiën van 2023 door. Er staat veel in het rood. Dit is het tweede jaar op een rij dat we verlies hebben gedraaid. De activiteiten waarbij we het meeste verlies hebben gedraaid, zijn die van het 55+ uitstapje en de buurt BBQ.

  Contributieverhoging,
  Door de inflatie is er een kostenstijging ontstaan waardoor we genoodzaakt zijn om de contributie te verhogen. 10 jaar geleden is het de laatste keer geweest dat we de contributie hebben verhoogt. We willen de contributie per 2024 verhogen met € 5 naar € 25 per gezin per jaar (en van € 10 naar € 12,50 per alleenstaande). Met de contributieverhoging  hopen we de meeste kostenstijgingen op te kunnen vangen. Rudy vraagt of hier bezwaar tegen is? Niemand heeft bezwaar.

  Joep vraagt hoeveel gezinnen er lid zijn, er zijn +/- 160 gezinnen lid van de buurtvereniging. De kascontrole werd dit jaar gedaan door Germie Houwen en Maria Ris. Alles was in orde. Germie wordt in 2024 vervangen door Dennie Joosten.

 4. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar:
  – Rudy Neessen

  Aftredend en niet herkiesbaar:
  – Jacq Stemkens

  Rudy is herkiesbaar en de aanwezigen stemmen hiermee in door een applaus te geven. Jacq is niet herkiesbaar. Hij wordt door Sietske hartelijk bedankt voor de tijd die hij in het bestuur en de vereniging heeft gestoken. Sietske geeft namens het bestuur een cadeau als dank voor zijn inzet. Ook hier klinkt een applaus voor zijn jarenlange inzet.

  Nieuwe bestuursleden:
  Lisette van der Meij en Sietske Beeks worden voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Ook hier stemmen de aanwezige buurtgenoten mee in door middel van een applaus voor Lisette en Sietske.

 5. Mededelingen
  Buurtvereniging Nobis gaat verduurzamen en is per 1 januari 2024 digitaal gegaan met de flyers. Via de “Activiteiten BV Nobis” whatsapp groep kun je op de hoogte gehouden worden van de laatste activiteiten bij buurtvereniging Nobis. Wie nog graag een “fysieke” folder in de bus wil ontvangen kan dit aangeven door een berichtje te sturen naar nobisbv@gmail.com of door op een andere manier met een van de bestuursleden contact op te nemen.
 1. Rondvraag
  Geen vragen / opmerkingen.
 2. Sluiting
  Sietske sluit de vergadering.

  Als er leden zijn die interesse hebben om in het bestuur te komen, zijn ze van harte welkom! Geïnteresseerden kunnen zich melden bij iemand van het bestuur.

  Sietske geeft aan dat de muziek gaat starten en buurtgenoten plaatjes kunnen aanvragen bij DJ Kees, maar niet voordat zij enkele sponsoren heeft bedankt, welke de prijzen hebben gesponsord voor de tombola die na de vergadering plaats vindt. Het zijn er dit jaar weer heel veel en onze dank is dan ook groot. Zie hieronder het filmpje van alle sponsoren die mee hebben gedaan: