Notulen Nobis-aovend 2022

Notulen Nobis-aovend 15 april 2022
Aanwezig 76 buurtgenoten

1. Openingswoord
“Avond-voorzitter” Rudy Neessen opent met het slaan van de hamer de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom en geweldig dat er zich zoveel buurtgenoten hebben opgegeven en aanwezig zijn. Hij zit deze avond de vergadering voor, aangezien we nog geen voorzitter hebben. Hij vraagt of iemand wellicht interesse heeft in deze functie en dat diegene zich mag melden bij het bestuur.

Rudy stelt kort even het bestuur voor omdat er veel nieuwe leden vanavond aanwezig zijn. Zo hebben ze een gezicht bij de naam.

2. Notulen ledenvergadering 18 april 2019
Aangezien we in 2020 en 2021 geen ledenvergadering hebben gehad vanwege corona wordt gevraagd of er op of aanmerkingen zijn op de notulen van 2019, tenminste als iemand die zich dit nog herinnert. Niemand reageert en bij deze zijn de notulen van 2019 dus goedgekeurd.

3. Financieel jaarverslag 2021
Penningmeester Rudy neemt de financiën van 2021 door. We sluiten het jaar 2021 af met een positief saldo van 300 euro. We hebben in 2021 geen contributie geïnd vanwege corona. Voor de kleintjes zijn Pasen en Sinterklaas wel doorgegaan alsmede ook Sint Maarten. De leden hebben we verrast met een lavendel-plantje.

De kascontrole werd dit jaar gedaan door Daniëlle van der Kruis en Joep Janssen. Alles was in orde. Daniëlle wordt in 2023 vervangen door Germie Houwen.

4. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn:
– Louis Steeghs
– Wim Janssen
– Angeline Steijvers
– Jorg Nelissen
Allen zijn herkiesbaar. De vergadering stemt hiermee in door een applaus te geven.

Antwan van de Berkmortel wordt voorgesteld als bestuurslid. Ook hier stemt de vergadering mee in door middel van een applaus voor Antwan. Welkom Antwan bij het bestuur.

Een extra applaus volgt nog voor El Naus en Herm Neessen die in 2021 afgetreden zijn. Hier hebben we nog officieel afscheid van kunnen nemen vanwege de ledenvergaderingen die niet door konden gaan vanwege corona.

5. Rondvraag
Piet van Roy vraagt of, omdat er zoveel kinderen zijn in de buurt, er weer mee wordt gelopen in de vierdaagse onder Bv Nobis.
We gaan dit in het bestuur bekijken, maar de meeste kinderen lopen mee met school, dus waarschijnlijk zal dit niet gaan gebeuren.

Wim Janssen vraagt of er mensen zijn die mee willen helpen bij het komende HMT in juli. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij hem

6. Sluiting
Rudy sluit de vergadering, maar niet voordat hij enkele sponsoren heeft bedankt die enkele prijsjes hebben gesponsord. Nel Steeghs – Maatschap Steeghs – Allerhande – Pets & More. Hij vermeldt dat de bestuursleden langskomen om lootjes te verkopen voor de tombola. 10 voor 5 euro, 25 voor 10 euro. Hierna gaat DJ Kees beginnen met singletjes te draaien en iedereen kan mee uitzoeken wat ze willen horen.

Zijn er leden die interesse hebben om in het bestuur te komen, zijn ze van harte welkom! Geïnteresseerden kunnen zich melden bij iemand van het bestuur.

Dank aan iedereen voor hun aanwezigheid en een heel fijne avond gewenst.

 

Dank aan notulist: Monique de Bruijn
Secretaris Bv Nobis