Notulen ledenvergadering 2019

Notulen ledenvergadering 18 april bij café Pierke.

1 Opening.
Voorzitter El opent de vergadering en heet de ruim 30 aanwezige welkom.

2 Notulen ledenvergadering 29 maart 2018.
Deze notulen liggen op de tafels en kunnen ingezien worden.
Er zijn uit de vergadering geen op of aanmerkingen en worden deze goedgekeurd.

3 Financieel jaarverslag.
Wegens ziekte van Monique licht El het verslag toe, vooral de opbrengsten van de verschillende acties zoals de spek de kas actie,de clubkas actie en de club kas actie scoren goed.

4 Kascontrole door Louise de Rijck en Mat Naus.
Mat geeft aan dat bij de controle uit komt dat onze penningmeester Monique de kas prima in orde heeft waarvoor een applaus uit de vergadering op zijn paats is.

5 Bestuursverkiezing.
Er wordt als eerste afscheid genomen van Mireille die door haar drukke werkzaamheden en El bied een attentie aan.
Aftredend zijn El Naus, Monique de Bruijn, Louis Steeghs en Wim Janssen.
Deze bestuursleden zijn alle herkiesbaar met de aantekening dat dit voor El een jaar zal zijn. Onder applaus worden alle weer als bestuurslid aangenomen.

6 Mededelingen.
El deelt mede dat we van de gemeente Peel en Maas een nieuwe AED hebben gekregen,ook zal het onderhoud door de gemeente betaald worden waarvoor onze hartelijke dank.

7 Rondvraag.
Wiel Brummans vraagt hoeveel buurtgenoten de AED kunnen bedienen.
Het antwoord is dat er in de regio ongeveer 90 personen die de AED kunnen bedienen, wat volgens Wiel een veilig gevoel geeft.

8 Sluiting.
El sluit het officieel gedeelte en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en geeft aan dat de loten voor de tombola verkocht gaan worden.