Notulen ledenvergadering 2018

Notulen ledenvergadering 29 Maart 2018 bij café Pierke.
Aanwezig 42 leden inclusief bestuursleden.

1 Opening
Voorzitter El opent de vergadering en heet de aanwezige buurtgenoten welkom.

2 Notulen ledenvergadering 13 April 2017
Op deze notulen zijn geen op of aanmerkingen en worden goedgekeurd.

3 Financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag ligt ter inzage op de tafels, voorzitster El geeft hier een toelichting op. We zien dat vooral de gehouden acties zoals Spek de kas van Jumbo, de jaarlijkse kledingactie en de Clubkas Campagne van de Rabo-clubactie mooie bedragen opleveren. Daarbij komt dat we dit jaar een extra bijdrage hebben mogen ontvangen van het Oranjefonds. Voorwaarde hierbij was dat we ook daadwerkelijk dit geld zouden besteden aan een tastbaar iets. Ons doel was een mooie degelijk partytent, voor bij buurtactiviteiten en die is er dan ook gekomen.

Louise de Rijck en Jac Luyten hebben de kas gecontroleerd en alles zag er prima uit. El bedankt Monique voor het vele werk wat ze hier aan besteed heeft. Ook bedankt ze Jac voor de afgelopen 2 jaar kascontrole. Jorg Nelissen zal de volgende kascontrole samen met Louise de Rijck uitvoeren.

4 Bestuur verkiezing
Aftredend is Herman Neessen die zich weer verkiesbaar stelt.
Tussentijds is afgetreden Joyce Berkers, hiervoor toegetreden is Evelien van Unen. (Schoondochter van onze secretaris Wim)
Evelien stelt zich aan de aanwezige buurtgenoten voor. Deze verwelkomen Evelien met een applaus. Ook Herm krijgt applaus voor zijn nieuwe periode in het bestuur. Herm bedankt de aanwezigen voor het geschonken vertrouwen.

5 Mededelingen
El geeft aan dat het 50 jarig jubileum een groot succes is geweest, ook omdat er zoveel mensen aanwezig waren die een leuke middag hebben gehad. Een mooi jubileum waar we met trots op terugkijken.

Zaterdag 31 maart is er paaseieren voor de kinderen tot en met groep 4.
El geeft aan dat ze al bezig is met het 55+ uitstapje, as er iemand ideeën heeft zijn deze welkom.

6 Enquête
Afgelopen december hebben we enquêteformulieren bij onze leden rondgebracht, om even te polsen of we nog voldoende en leuke dingen “aanbieden”. Maar liefst 45 procent van de buurtbewoners hebben deze enquête ingevuld, waar we heel blij mee zijn. Evelien neemt samen met de aanwezige buurtbewoners enkele resultaten door. Welke bestaande activiteiten springen eruit, welke eventueel nieuwe activiteiten scoren goed? Uiteraard gaan wij, als bestuur, hier wat mee doen. De resultaten van de enquête staan op onze site www.bvnobis.nl.

7 Rondvraag
– Truus Smeets heeft geen enquête formulier ontvangen geeft ze aan, dit zal nagekeken worden.
– Wiel Brummans heeft vragen over de carnavals groep. Angeline licht het toe.
– Rob Gubbels heeft een idee voor het 55+ uitstapje. Veiling Rijn Moos en VDL Nedcar. We gaan er mee aan de slag.

8 Sluiting
El bedankt de sponsoren voor hun bijdrage in de tombola.
Ook bedankt El de aanwezige leden voor hun aandacht en bijdrage.