Notulen ledenvergadering 2017

Notulen ledenvergadering 13-04-2017 bij Café Pierke
Aanwezig 41 leden.

 1. Opening
  Voorzitter El Naus opent de vergadering en memoreert aan het bijzondere jaar voor de buurtvereniging. Wij vieren dit jaar het gouden jubileum.
 1. Notulen vergadering
  Aan de orde zijn de notulen van de ledenvergadering op 24 maart 2016 geweest. Er zijn geen op- of aanmerkingen naar aanleiding van deze notulen gemaakt. Ze zijn onder dank aan de samensteller goedgekeurd.
 1. Financieel jaarverslag 2016
  * Toelichting door penningmeester Monique de Bruijn:
  – Clubkas campagne van de Rabobank heeft € 446,33 opgebracht
  – De kleding acties heeft € 347,40 opgebracht.
  – Spek de Kas campagne van de Jumbo heeft € 346,20 opgebracht.
  * Op 31 december 2016 was er een saldo van € 4201,93 op rekening.
  * Verslag kascontrole: De kas is gecontroleerd door Annemiek Reijnders en Jacq Luijten. Ze delen mede dat alles correct en prima is weergegeven. De nieuwe kascontrole commissie bestaat uit Jacq Luijten en Louise de Rijck.
  * Voorzitter El bedankt de kascontrole en in het bijzonder Annemiek Reijnders die dit jaar plaats maakt voor Louise de Rijck.
 1. Bestuursverkiezing
  Aftredend zijn Angeline Steijvers, Mireille Hoenjet en Jacq Stemkens en ze zijn allemaal herkiesbaar. Ze zijn allen onder acclamatie herkozen.
 1. 50 Jarig jubileum
  * 50 jaar jubileum is op 24-9-2017 in de manege van 14.00-20.00 uur. Voorzitter El licht de plannen toe:

  • Het thema van het gouden Nobisfeest is: ‘Boerenstijl’.
  • Het organisatie comité is nog alles aan het organiseren.
  • Sponsorbrieven zijn naar de bedrijven verstuurd.
  • Ook vanuit de verenigingskas wordt een bijdrage geleverd.
  • Oproep voor foto’s van het afgelopen 50 jaar is gedaan tijdens deze vergadering en via de website.
  • Ook voormalige buurtgenoten zijn welkom op het feest. Via de weekbladen worden voormalige buurtgenoten uitgenodigd.
  • Er wordt gevraagd voor vrijwilligers voor de opbouw van de locatie.
  • Er zal van de deelnemers aan het feest waarschijnlijk een eigen bijdrage gevraagd worden. De hoogte van de bijdrage is mede afhankelijk van de sponsorbijdrage.
 1. Mededelingen
  – BBQ zal dit jaar niet doorgaan in verband met het jubileum.
  – Het 55+ uitstapje: De voorzitter vraagt om ideeën.
 1. Rondvraag
  – Riet Gubbels informeert naar de mindere belangstelling van de snertwandeling. De voorzitter antwoord dat het inderdaad minder druk was, maar wel gezellig. Volgend jaar eerder in het seizoen organiseren en de datum eerder communiceren (opmerking Ellen Gommans).
  – Piet van Roy vindt het geweldig, en met hem de hele vergadering, dat Wim Janssen (bestuurslid) weer terug in ons midden is.
 2. Sluiting
  El sluit het officiële gedeelte om 21.00 uur. Daarna volgde het optreden van buutreedner Jan Pijnenborg en de tombola. Dank aan alle sponsoren die de tombola mede mogelijk maken.