Notulen ledenvergadering 2016

Notulen ledenvergadering 24 maart 2016 bij Café Pierke
Aanwezig 43 leden.

1 Opening.
Voorzitter El Naus opende de vergadering en verwelkomde de aanwezigen.

2 Notulen vergadering 2015.
Aan de orde zijn de notulen van de ledenvergadering op 2 april 2015 geweest. Er zijn geen op- of aanmerkingen naar aanleiding van deze notulen gemaakt. Ze zijn onder dank aan de samensteller goedgekeurd.

3 Jaarverslag 2015
• Toelichting door penningmeester Monique de Bruijn:
Het boekje wordt zo snel mogelijk na deze vergadering aan alle leden bezorgd. De voorzitter heeft aan de leden gevraagd om vragen of ideeën naar aanleiding hiervan te melden.
• De Clubkas campagne van de Rabobank heeft € 508,51 opgeleverd.
• Verslag kascontrole:
De kas is dit jaar gecontroleerd door Annemiek Reinders en Lucienne Janssen. Alles was tip top in orde. Aftredend in de kascontrole commissie is Luciënne. Zij wordt opgevolgd door Jac Luijten.

4 Bestuursverkiezing.
Volgens rooster van aftreden zijn Louis Steeghs, El Naus, Monique de Bruijn en Wim Janssen aftredend en herkiesbaar. De vergadering heeft ingestemd met herbenoeming.

6 Mededelingen.
o Wiel Steeghs vraagt om namens de vergadering aan Wim Janssen beterschap over te brengen..
o Er wordt nog een oproep gedaan om aan de buurtpreventie deel te nemen. OP dit moment hebben we ongeveer 100 leden die zich hebben aangemeld..
o Het bestuur heeft het besluit genomen om bij overlijden van een lid van onze buurt, aan de nabestaanden een bos bloemen te bezorgen. De vergadering is akkoord.
o Volgend jaar september bestaan we 50 jaar. De voorzitter vraagt naar belangstelling om een feestcomitee te vormen. Hiervoor hebben de volgende personen zich voor opgegeven:
– Germie Houwen
– Ellen Gommans
– Rob Gubbels
– Jeanne Hendriks
– Inge Craenmehr
– Els Franssen
– Louise de Rijck

7 Rondvraag.
• De carnavalsgroep komt aan de orde. Er blijkt een misverstand te verstaan over financiën van de groep. Dit wordt binnen de groep zelf opgelost. Speciaal worden sponsoren bedankt voor de carnaval, Steenfabriek Engels, Leenders IT en tankstation Bos.
• Koffie en vlaai zijn voor rekening van de buurt
• Lootjes tombola kosten 0,50 cent De prijzen voor tombola zijn een gedeelte gesponsord door: Wiel Brummans, Lea Derkx, Familie Reuls, Nel Steeghs en familie Hendriks, waarvoor dank!

8 Sluiting.
El sloot het officiële gedeelte om 21.00 af.