Notulen ledenvergadering 2015

Notulen ledenvergadering 2 april 2015 bij Café Pierke
Aanwezig 49 leden.

1 Opening.
Voorzitter El Naus opende de vergadering en verwelkomde de aanwezigen. Herman Neessen notuleerde deze vergadering, daar Wim Janssen verhinderd was wegens ziekte van zijn vrouw Riek. Bestuursleden Louis Steeghs en Jacq Stemkens waren verhinderd.

2 Notulen vergadering 17 april 2014.
Aan de orde zijn de notulen van de ledenvergadering op 17 april 2014 geweest. Er zijn geen op- of aanmerkingen naar aanleiding van deze notulen gemaakt. Ze zijn onder dank aan de samensteller goedgekeurd.

3 Jaarverslag 2014
Toelichting door penningmeester Monique de Bruijn:
o Het boekje wordt zo snel mogelijk na deze vergadering aan alle leden bezorgd. De voorzitter heeft aan de leden gevraagd om vragen of ideeën naar aanleiding hiervan te melden.
o Financieel jaarverslag is toegelicht door penningmeester Monique de Bruijn. Het jaar is afgesloten met een positief saldo van € 454,59. Opvallende posten zijn:
o Terugbetaling kosten AED door gemeente van € 480,37.
o De Clubkas campagne van de Rabobank heeft € 608,35 opgeleverd.
o Secretariaatskosten zijn hoger door het bouwen van onze website.
o Kleding actie heeft dit jaar € 302,40 opgebracht.
o Verslag kascontrole:
De kas is dit jaar gecontroleerd door Germie Houwen en Lucienne Janssen. Germie heeft verslag gedaan van de controle en alles was tip top in orde. Aftredend in de kascontrole commissie is Germie Houwen. Zij wordt opgevolgd door Annemiek Reinders.

4 Bestuursverkiezing.
Volgens rooster van aftreden is Herman Neessen aftredend en herkiesbaar. De vergadering heeft ingestemd met herbenoeming.

6 Mededelingen.
o Contributie is vanaf 2015 €20,00 per gezin en €10,00 voor alleenstaanden.
o Ook dit jaar wordt er weer een kledingactie in onze buurt gehouden. Graag oude kleding bewaren.
o Dit jaar doen we als buurt weer mee aan de Clubkas campagne van de Rabobank. Het bestuur heeft aan de leden gevraagd om zo veel mogelijk te stemmen op onze buurt. Dit jaar is het doel: activiteiten organiseren die de verbondenheid binnen onze buurt op een laagdrempelige manier en passend binnen de huidige tijdsgeest zal bevorderen. Dit doen we door aan alle buurtgenoten een workshop aan te bieden, bijvoorbeeld mindfulness.
o Het bestuur neemt nog een besluit over de invulling van de bijdrage bij overlijden van een lid van onze buurt. In het verleden was dit €40,00 voor de avondwake. Echter blijkt dat iedereen een persoonlijke invulling geeft aan het afscheid. Het oude beleid is daarom niet te handhaven.
o Volgende activiteiten
o 7 juni 2015: Wandeling met brunch
o 10 september 2015: 55+ uitstapje
o 20 september 2015: BBQ

7 Rondvraag.
Tijdens de rondvraag is er nog gediscussieerd over de website. De leden zijn over het algemeen positief. De website wordt regelmatig bekeken. Het gebruik van de website moet in de loop van de tijd nog verder groeien.

8 Sluiting.
Voordat El de vergadering sloot, heeft ze de sponsoren van de tombola bedankt. Ze heeft ook Henk Engels voor de sponsoring van de carnavalsactiviteit van onze buurt bedankt. Het officiële gedeelte is om 21.00 gesloten. Daarna volgde het optreden van tonprater Jan Strik en de tombola.