Notulen ledenvergadering 2014

Notulen ledenvergadering 17 April 2014 bij café Pierke.
Aanwezig 42 leden.

1 Opening.
Voorzitter El opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2 Notulen vergadering 28 Maart 2013.
Bij punt 6 staat dat Mien aftredend is maar dit is niet juist want Truus is aftredend.
Verder worden de notulen door de aanwezigen goedgekeurd.

3 Financieel jaarverslag.
Ellen geeft toelichting over de grotere uitgave. Met name de kosten van de AED en het 55+ uitstapje zijn hoog.
De kosten voor de AED zijn door de gemeente pas dit jaar uitgekeerd en zullen in het jaarverslag van 2014 terugkeren.
Bij het 55+ uitstapje waren de uitgaven groter dan vorig jaar. Dit is echter in de vorige ledenvergadering zo afgesproken aangezien het jaar daarvoor de kosten beduidend minder waren. Verder deelt Ellen mee dat de kledingactie een bedrag van 326 euro en de Rabobank Clubkas Campagne een bedrag van 300 euro op heeft geleverd. Dit zijn belangrijke inkomsten voor de buurt. Ook is het bedrag van de Rabobank Clubkas Campagne van 2014 al binnen. Dit is iets meer dan 600 euro. Uiteraard komt dit bedrag in het jaaroverzicht van 2014 te staan.

4 Bestuursverkiezing.
Aftredend volgens rooster zijn Ellen Gommans, Sanja Leenen, Angeline Steyvers, Mireille Hoenjet. Ellen en Sanja zijn niet herkiesbaar, Angeline en Mireille wel.
El bedankt Ellen en Sanja voor het vele werk. De dames hebben respectievelijk 12 en 9 jaar in het bestuur zitting genomen, waarvan Ellen 11 jaar als penningmeester. El overhandigt een attentie aan beide dames namens de buurtvereniging.
Het penningmeesterschap wordt vanaf nu overgenomen door Monique de Bruijn wat onder applaus door de aanwezigen wordt goedgekeurd.
Joyce Ebisch zal de opengevallen bestuursfunctie invullen en ook dit wordt door de aanwezigen met applaus aangenomen.
El spreekt de hoop uit dat de samenwerking in het bestuur als vanouds blijft.

5 Verslag kascontrolecommissie.
Germie Houwen en Mien Peters hebben dit jaar de kascontrole uitgevoerd. Alles was zoals altijd tip top in orde, met dank aan Ellen.
Aftredend in de commissie is Mien en zij zal opgevolgd worden door Lucienne Janssen.

6 Mededelingen.
El deelt mee dat de eerder aangekondigde contributieverhoging in 2015 wordt doorgevoerd. De laatste verhoging is 14 jaar geleden en veel dingen worden duurder. De huidige contributie is niet meer toereikend en met het oog op het 50 jarig jubileum, wat er aan zit te komen over drie jaar, kunnen we niet voorkomen dat de contributie verhoogd moet worden. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Verder hebben de leden een brief gekregen met hierin informatie over het innen van de contributie. De leden hebben allemaal een eigen kenmerkmachtiging gekregen. Dit staat voortaan bij het innen van de contributie op het bankafschrift. El vraagt of hier nog vragen en/of opmerkingen over zijn. Dit was voor iedereen duidelijk.

El vertelt dat degene die nog contant betalen deze week een brief ontvangen om voortaan toch automatisch over te maken. Dit is echter geen verplichting.

Verder geeft El aan dat de AED twee maal ingezet is. Helaas beide keren met fatale afloop.

Als laatste vraagt El of de aanwezigen ideeën hebben voor het 55+ uitstapje. Leden die ideeën hebben kunnen dit melden bij El.

7 Rondvraag.
Riet Gubbels vraagt of de wandeling met brunch niet op een andere plaats gehouden kan worden. Ook mag de wandeling eens ergens anders zijn, bijvoorbeeld Roggel of in omgeving hiervan. El geeft aan dat we ook rekening moeten houden met het lidmaatschap van de aanbieders van de brunch en we willen eigenlijk in de buurt blijven. Anders zit je al snel met vervoer e.d. Voor dit jaar is alles al geregeld.
Voor de toekomst kan dit nog bekeken worden.

Henk Engels vraagt hoeveel personen er een AED diploma hebben. El antwoordt dat er 18 mensen dit diploma hebben, waarvan er 11 bij het BHV zijn aangemeld.
Er waren al 3 mensen met een AED diploma die ook bij BHV zijn aangesloten.
Dit betekent dat we dus 14 BHV’ers in onze buurt hebben.

Rob Gubbels vraagt wat de afstand is voor de oproep voor de AED inzet.
El zegt dat de 6 minuten afstand aangehouden wordt, de afstand in kilometers moet ze schuldig blijven.
Verder vraagt Rob of hier een plattegrond te verkrijgen is. Dit wordt nagevraagd.

8 Sluiting.
Voordat El de vergadering sluit worden de sponsors voor de tombola nog vermeldt en bedankt en om 20.45 uur wordt het officiële gedeelte afgesloten. Met dank voor ieders aanwezigheid.