Notulen ledenvergadering 2013

Notulen ledenvergadering 28 Maart 2013 bij café Pierke.

Aanwezig ongeveer 50 personen.

1 Opening.
Voorzitter El opent de vergadering en heet de aanwezige buurtgenoten welkom. Een speciaal welkom aan de heer Mart Christiaens die een toelichting komt verzorgen over de AED die aan onze buurt geschonken is door de heer Toon van Leensel.

2 Notulen vergadering 5 April 2012 bij Pierke.
De notulen liggen ter inzage en worden zonder aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd.

3 Jaarverslag activiteiten 2012.
Deze worden wegens tijdgebrek niet voorgelezen. Iedereen kan ze zelf inzien in het jaarboekje wat spoedig zal worden bezorgd.

4 Financieel jaarverslag
Ook dit ligt ter inzage op tafel en wordt door de vergadering goedgekeurd met dank aan de penningmeester Ellen.

5 Bestuursverkiezing
Alle leden die volgens schema aftredend zijn worden onder applaus herkozen. Namens het bestuur bedankt voor het vertrouwen.

6 Verslag kascontrole
Mien Peeters en Jeanne Hendriks hebben de controle uitgevoerd en alles was prima in orde. Jeanne is aftredend als  kascontrole lid en zal opgevolgd worden door Germie Houwen. Waarvoor onze dank.

7 Mededelingen
De hele buurt zal worden ingelicht over het vervolgtraject m.b.t. de AED middels een stencil. (Over hoe het verder gaat met de AED zal de hele buurt nog ingelicht worden.)De vorig jaar aangekondigde contributieverhoging is voorlopig uitgesteld.

8 Rondvraag
Wiel Steeghs vraagt of buurtpreventie mogelijk is in onze buurt. Dit lijkt ons heel moeilijk in de uitgebreide buurt zoals de onze.

9 Sluiting
El sluit de vergadering en bedankt de vele aanwezige, waarna een applaus volgt.