Notulen ledenvergadering 2012

Notulen ledenvergadering 5 April 2012 bij Pierke

1 Opening
Voorzitter El opent de vergadering en heet de ongeveer 40 leden welkom.

2 Notulen ledenvergadering 14 April 2011
Deze liggen ter inzage op tafel, er komen geen op- of aanmerkingen en worden door de vergadering goedgekeurd.

3 Jaarverslag activiteiten 2011
De voorzitter leest het jaarverslag voor. Dit is nog na te lezen in het jaarboekje wat binnenkort wordt rondgebracht.

4 Financieel jaarverslag
Ook dit verslag ligt ter inzage op tafel en penningmeester Ellen geeft een toelichting.

Verder deelt Ellen mede dat er een contributie verhoging aankomt en wel voor gezinnen van €15 naar €20 en voor alleen staande van €7,50 naar €10. De verhoging zal ingaan in 2013 en de aanwezige leden stemmen hier mee in.

5 Bestuursverkiezing
Herman Neessen is volgens agenda aftredend. Hij wordt onder applaus herkozen.
Herm bedankt de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen.

6 Verslag kascontrole
Truus Luyten en Jeanne Hendriks hebben samen de kascontrole uitgevoerd en alles was prima bevonden, met dank aan onze penningmeester Ellen. Truus is aftredend en wordt opgevolgd door Mien Peeters. Waarvoor onze dank.

7 Mededelingen
De kleding actie leverde 2100 kg op.  Dit heeft onze kas €420 opgeleverd. De Rabo-clubkas actie leverde voor de kas €308 op. De volgende actie is in oktober 2012.

Wandeling met brunch zal plaatsvinden op 3 juli, 55+ uitstapje op 13 september en de bbq op 30 september.

Verder nieuws over aanleg glasvezel in onze buurt. Deze wordt aangelegd tot kruising Vosberg/Nobis. Rest Ninnesweg, Vosberg en Nobis krijgt dus vooralsnog geen glasvezel.

8 Rondvraag
Nel Steeghs vraagt hoeveel kinderen we in de buurt hebben tot 4 jaar. Sanja antwoord hierop dat we 14 kinderen in de buurt hebben tot groep 4.

9 Sluiting
El sluit de vergadering en bedankt de buurtgenoten voor hun aanwezigheid, waarna applaus volgt.