Notulen ledenvergadering 2010

Notulen ledenvergadering 1 April 2010 bij café Pierke.

1  Opening
Voorzitter El opent de vergadering en heet de ongeveer 50 aanwezigen welkom.

2  Notulen vorige vergadering 27 maart  2009
De notulen liggen ter inzage en worden daarom niet voorgelezen.  Er komen geen op- of aanmerkingen op de notulen. De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.

3  Jaarverslag activiteiten 2009
El leest het jaarverslag voor uit het jaarboekje van de buurtvereniging.

4  Financieel  jaarverslag
Het financieel jaarverslag ligt ter inzage en penningmeester Ellen geeft een toelichting. Ook dit jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

5  Bestuursverkiezing
Aftredend zijn El, Louis, Luciënne en Wim. Luciënne is niet herkiesbaar. De overige bestuursleden worden herkozen. Er blijft een vacature open die nog zal worden ingevuld. El zou volgens de statuten niet meer herkiesbaar zijn, omdat ze 12 jaar bestuurslid is geweest. Maar de hele vergadering stemt in met het aanblijven van El. El bedankt Luciënne voor haar bijdrage in het bestuur en biedt een attentie aan namens de buurtvereniging.

6  Verslag kascontrole commissie
De kas is volgens Peter Lenders en Truus Smeets helemaal in orde. Als nieuw kascontrole lid meldt Truus Luyten zich aan, die dit samen met Peter zal gaan verzorgen.

7  Mededelingen
De secretaris deelt mee dat er weer kaarten voor Zoo Park Overloon te bestellen zijn voor 7,50 euro per stuk.

8  Rondvraag
Er komen geen vragen uit de vergadering en El bedankt de aanwezigen en wenst alle nog een fijne en vooral gezellige avond toe.