Notulen ledenvergadering 2011

Notulen ledenvergadering Nobis 14 April 2011 bij café Pierke.

1 Opening
Voorzitter El opent de vergadering en heet de ongeveer veertig aanwezigen welkom.
Afgemeld: Nel Lenders-Lucien Trines en Ruud Lennaerts.

2 Notulen vergadering 1 April 2010
De notulen liggen ter inzage en worden daarom niet voorgelezen.
De vergadering keurt de notulen zonder op- of aanmerkingen goed.

3 Jaarverslag activiteiten 2010
Voorzitter El leest het jaarverslag voor wat later in het jaarboekje nog na te lezen is.

4 Financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag ligt ter inzage en Ellen als penningmeester licht dit toe.
De vergadering keurt het financieel jaarverslag goed.

5 Bestuursverkiezing
Aftredend volgens rooster zijn Ellen Gommans, Angeline Steijvers en Sanja Leenen.
Allen zijn herkiesbaar. Er zijn geen nieuwe bestuurskandidaten, zodoende zijn ze allen
herkozen.
El stelt Mireille voor, die na de jaarvergadering van 2010 tot het bestuur is toegetreden en
vraagt de vergadering of iedereen het er mee eens is. De vergadering stemt met applaus
hiermee in.

6 Verslag kascontrole commissie
Peter Lenders heeft samen met Truus Luyten alles gecontroleerd. Alles was prima in orde. Volgens Peter was er geen speld tussen te krijgen.Peter Lenders is aftredend. Nieuw kascontrole lid wordt Jeanne Hendriks.

7 Mededelingen
– El deelt mede wat de samenwerking met buurt Loo inhoud. Het gaat vooral om
jeugdactiviteiten.
– Er zijn weer kaartjes voor Zoopark Overloon en kortingskaarten voor Bobbejaanland te
verkrijgen.
– Enkele leden van het bestuur hebben een gesprek met de gemeente gehad over de
verkeersveiligheid in onze buurt.
– De kledingactie zal weer in het najaar plaatsvinden.
– Verder wordt ook de sponsoractie van de Rabobank onder de aandacht gebracht. Ellen licht dit toe.
– Lootjes voor tombola 0,50€, koffie en vlaai zijn voor kosten Nobis.

8 Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

9 Sluiting.
El bedankt voor de aanwezigheid en sluit de vergadering met de mededeling dat de loten
voor de tombola nu verkocht worden.